synonim heterogeniczny

odm. heterogeniczny, heterogeniczna, heterogeniczną, heterogeniczne, heterogenicznego, heterogenicznej, heterogenicznemu, heterogeniczni, heterogenicznie, heterogenicznych, heterogenicznym, heterogenicznymi, nieheterogeniczna, nieheterogeniczną, nieheterogeniczne, nieheterogenicznego, nieheterogenicznej, nieheterogenicznemu, nieheterogeniczni, nieheterogenicznie, nieheterogeniczny, nieheterogenicznych, nieheterogenicznym, nieheterogenicznymi