synonim immanentny

odm. immanentny, immanentna, immanentną, immanentne, immanentnego, immanentnej, immanentnemu, immanentni, immanentnie, immanentnych, immanentnym, immanentnymi, nieimmanentna, nieimmanentną, nieimmanentne, nieimmanentnego, nieimmanentnej, nieimmanentnemu, nieimmanentni, nieimmanentnie, nieimmanentny, nieimmanentnych, nieimmanentnym, nieimmanentnymi