synonim insert

odm. insert, insercie, insertach, insertami, insertem, insertom, insertowi, insertów, insertu, inserty