synonim kantak

odm. kantak, kantakach, kantakami, kantaki, kantakiem, kantakom, kantakowi, kantaków, kantaku