synonim kapelusz panamski

odm. panamski, niepanamscy, niepanamska, niepanamską, niepanamski, niepanamskich, niepanamskie, niepanamskiego, niepanamskiej, niepanamskiemu, niepanamskim, niepanamskimi, panamscy, panamska, panamską, panamskich, panamskie, panamskiego, panamskiej, panamskiemu, panamskim, panamskimi, panamsku