synonim kat

odm. kat, kacie, kata, katach, katami, katem, katom, katowi, katów, katy