synonim lekki

odm. lekki, lekcy, lekka, lekką, lekkich, lekkie, lekkiego, lekkiej, lekkiemu, lekkim, lekkimi, lekko, nielekcy, nielekka, nielekką, nielekki, nielekkich, nielekkie, nielekkiego, nielekkiej, nielekkiemu, nielekkim, nielekkimi, nielekko