synonim melancholijny

odm. melancholijny, melancholijna, melancholijną, melancholijne, melancholijnego, melancholijnej, melancholijnemu, melancholijni, melancholijnie, melancholijnych, melancholijnym, melancholijnymi, niemelancholijna, niemelancholijną, niemelancholijne, niemelancholijnego, niemelancholijnej, niemelancholijnemu, niemelancholijni, niemelancholijnie, niemelancholijny, niemelancholijnych, niemelancholijnym, niemelancholijnymi