synonim nomadyzm

odm. nomadyzm, nomadyzmach, nomadyzmami, nomadyzmem, nomadyzmie, nomadyzmom, nomadyzmowi, nomadyzmów, nomadyzmu, nomadyzmy