synonim nota

odm. nota, nocie, not, notach, notami, notą, notę, noto, notom, noty