synonim pryncypalny

odm. pryncypalny, niepryncypalna, niepryncypalną, niepryncypalne, niepryncypalnego, niepryncypalnej, niepryncypalnemu, niepryncypalni, niepryncypalny, niepryncypalnych, niepryncypalnym, niepryncypalnymi, pryncypalna, pryncypalną, pryncypalne, pryncypalnego, pryncypalnej, pryncypalnemu, pryncypalni, pryncypalnych, pryncypalnym, pryncypalnymi