synonim przybytek

odm. przybytek, przybytkach, przybytkami, przybytki, przybytkiem, przybytkom, przybytkowi, przybytków, przybytku