synonim dostatek

odm. dostatek, dostatkach, dostatkami, dostatki, dostatkiem, dostatkom, dostatkowi, dostatków, dostatku