synonim drugi

odm. drugi, drugich, drugie, drugiego, drugiemu, drugim, drugimi