synonim homeostaza

odm. homeostaza, homeostaz, homeostazach, homeostazami, homeostazą, homeostazę, homeostazie, homeostazo, homeostazom, homeostazy