synonim karygodnie

odm. karygodny, karygodna, karygodną, karygodne, karygodnego, karygodnej, karygodnemu, karygodni, karygodnie, karygodnych, karygodnym, karygodnymi, niekarygodna, niekarygodną, niekarygodne, niekarygodnego, niekarygodnej, niekarygodnemu, niekarygodni, niekarygodnie, niekarygodny, niekarygodnych, niekarygodnym, niekarygodnymi