synonim konkretny

odm. konkretny, konkretna, konkretną, konkretne, konkretnego, konkretnej, konkretnemu, konkretni, konkretnie, konkretnych, konkretnym, konkretnymi, niekonkretna, niekonkretną, niekonkretne, niekonkretnego, niekonkretnej, niekonkretnemu, niekonkretni, niekonkretnie, niekonkretny, niekonkretnych, niekonkretnym, niekonkretnymi