synonim literalny

odm. literalny, literalna, literalną, literalne, literalnego, literalnej, literalnemu, literalni, literalnie, literalnych, literalnym, literalnymi, nieliteralna, nieliteralną, nieliteralne, nieliteralnego, nieliteralnej, nieliteralnemu, nieliteralni, nieliteralnie, nieliteralny, nieliteralnych, nieliteralnym, nieliteralnymi