synonim ostatek

odm. ostatek, ostatka, ostatkach, ostatkami, ostatki, ostatkiem, ostatkom, ostatkowi, ostatków, ostatku