synonim priorytet

odm. priorytet, priorytecie, priorytetach, priorytetami, priorytetem, priorytetom, priorytetowi, priorytetów, priorytetu, priorytety