synonim robotny

odm. robotny, nierobotna, nierobotną, nierobotne, nierobotnego, nierobotnej, nierobotnemu, nierobotni, nierobotny, nierobotnych, nierobotnym, nierobotnymi, robotna, robotną, robotne, robotnego, robotnej, robotnemu, robotni, robotnych, robotnym, robotnymi