synonim rozumny

odm. rozumny, nierozumna, nierozumną, nierozumne, nierozumnego, nierozumnej, nierozumnemu, nierozumni, nierozumnie, nierozumny, nierozumnych, nierozumnym, nierozumnymi, rozumna, rozumną, rozumne, rozumnego, rozumnej, rozumnemu, rozumni, rozumnie, rozumnych, rozumnym, rozumnymi