synonim skucha

odm. skucha, skuch, skuchach, skuchami, skuchą, skuchę, skucho, skuchom, skuchy, skusze